Central Institute of Indian Languages Mysore

Question:
How many centers have Central Institute of Indian Languages Mysore?

Answer:
Central Institute of Indian Languages Mysore has following centers:

Centre for Classical Languages
Centre for Tribal, Minor, Endangered Languages and Languages Policy
Centre for Lexicography, Folklore, Literature and Translation Studies
Centre for Literacy Studies
Centre for Testing & Evaluation
Centre for Materials Production, Publications and Sales
Centre for Information in Indian Languages

Address
Central Institute of Indian Languages
Department of Higher Education,Language Bureau
Ministry of Human Resource Development
Government of India
Manasagangothri, Hunsur Road,
Mysore 570006
Tel: (0821) 2345031,
Fax: 2515032 (Off)
Mail: udaya@ciil.stpmy.soft.net, ada@ciil.stpmy.soft.net

Similar Topics:

1 Response to “Central Institute of Indian Languages Mysore”


 1. anil gore

  समर्थ मराठी संस्था
  ७०५ बुधवार पेठ पुणे

  मा. संचालक, केंद्रीय भाषा संस्थान, मैसुरू.

  विषय- भारतीय भाषांचा विकास या विषयावर व्याख्यान. दि. २२, २३, २४ फ़ेब्रु २०११ यातील एक दिवस आपल्या संस्थेतील जाणकार व्यक्तीचे व्याख्यान पुण्यात आयोजित करायचे आहे. आपणाकडील योग्य असे अधिकारी यासाठी उपलब्ध करून द्यावेत ही विनंती.
  -अनिल गोरे
  भ्रमणध्वनी ९४२२००१६७१
  वि-पत्ता marathikaka@gmail.com