2021 2022 Student Forum > Management Forum > Main Forum

 
  #2  
16th August 2014, 10:38 AM
Super Moderator
 
Join Date: Apr 2013
Re: Kerala SSLC Malayalam Medium previous year question papers

As you want to get the Kerala SSLC Malayalam Medium previous year question papers so here it is for you:

Some content of the file has been given here:

Kerala SSLC Malayalam Medium previous year question papers


  #3  
26th June 2015, 08:49 PM
Unregistered
Guest
 
Re: Kerala SSLC Malayalam Medium previous year question papers

i want source book of malayalam ii 10std
  #4  
9th October 2019, 11:15 AM
Unregistered
Guest
 
Re: Kerala SSLC Malayalam Medium previous year question papers

here I am looking for Kerala SSLC Malayalam Medium previous year question papers for this exam preparation so will you plz provide me same here ??
  #5  
9th October 2019, 11:15 AM
Super Moderator
 
Join Date: Aug 2012
Re: Kerala SSLC Malayalam Medium previous year question papers

As you want here I am giving bellow Kerala SSLC Malayalam Medium previous year question papers on your demand :


ഒന്നുമതല അഞത വകരയുള്ള കചല്ലാദദ്യങ്ങളജില നല്ലാകലണ്ണതജിനത ഉതരകമഴുതുക. (4 1=4)
1. ഭല്ലാവശല്ലാലജികള പജിരജിഞ്ഞുകൂടജിയല്ലാ-
ലരവജിധള വജികലമല്ലാള സുകഖല്ലാദയള.
ആശല്ലാകന്റെ ഈ നരരരകണകതല്ലാടത ഏറ്റവള കയല്ലാജജിച്ച പ്രസല്ലാവന ഏതത?
*പജിരജിഞജിരജിക്കുന്നവരജില സുഖള എന്നുമണല്ലായജിരജിക്കുള.
* ദരര്ഘകല്ലാലകത കവര്പല്ലാടജിനുകശഷള കണ്ടുമട്ടുന്ന കസ്നേഹബദരുകട മനസത വജികല്ലാര
പരവശമല്ലായജിരജിക്കുള
* പരസ്പരള ഇണങ്ങജിയവര് ഒരജിക്കലള പജിരജിഞജിരജിക്കരുതത.
* സുഖള എകപല്ലാഴുള വജികലമല്ലായജിരജിക്കുള.
2. ഇടള വലള ഉലഞത വരടത അടുത്തുവന്നു. കഴമണ്ണജില പുതഞത കനള വച്ച മരകച്ചരുപ്പുകകളല്ലാകട, നരച്ച
ഇരുടജില നടക്കല്ലുകള ബദകപട്ടു കയറജി മജിറല വല്ലാതജിലജില മടജി. അടജിവരയജിട പ്രകയല്ലാഗള നലകന്ന
സൂചന-
* കല്ലാറ്റജില വരടത ഇളകജിവരഴുന്നതത മജിറല കല്ലാണുന്നു.
* വൃദനല്ലായ മജിറലജിന് കല്ലാഴ്ചശകജി കറവല്ലാണത.
* മജിറലജികന്റെ മനസത ആശങ്കയല്ലാല കലഷജിതമല്ലാണത.
* കകട്ടുറപജിലല്ലാത വരടത എകപല്ലാള കവണകമങ്കജിലള തകര്ന്നുവരകണക്കല്ലാകമന്ന ആശങ്ക.
3. "പണ്ടുദദവള കടജിഞല്ലാണുമല്ലായത വന്നു
കകല്ലാണ്ടുകപല്ലായര സവല്ലാരജിക്കജിറങ്ങുവല്ലാന്.
ഈ വരജികളജികല ആശയകതല്ലാടത കയല്ലാജജിക്കല്ലാതതത ഏതത?
* സര്ഗ്ഗശകജികയ സശല്ലാര്ത്ഥതല്ലാല്പരദ്യതജിനുകവണജി ഉപകയല്ലാഗജിച.
* മതവള വജിശശല്ലാസവള സര്ഗ്ഗശകജികയ തങ്ങളക്കത അനുകൂലമല്ലാക്കല്ലാന് ശ്രമജിച.
* അധജികല്ലാര കകന്ദ്രങ്ങള സര്ഗ്ഗശകജികയ തങ്ങളുകട സ്തുതജിപല്ലാടകരല്ലാക്കല്ലാന് ശ്രമജിച.
* മതവള അധജികല്ലാരവള സര്ഗ്ഗശകജികയ മനുഷദ്യനന്മയല്ലായജി പ്രകയല്ലാജനകപടുതജി.
4. "നന്നല കദഹളനജിമജിതള മഹല്ലാകമല്ലാഹള.
ഈ വരജികളജികല ആശയകതല്ലാടത കപല്ലാരുതമജിലല്ലാതതത?
* കദഹകത അടജിസല്ലാനമല്ലാക്കയുള്ള അതജികമല്ലാഹള നന്നല.
* കദഹമല്ലാണത കമല്ലാഹതജിനത കല്ലാരണമല്ലാവക.
* കദഹള നമ്മുകട കമല്ലാഹകത നശജിപജിക്കുന്നു.
* ഈ കദഹള എകപല്ലാള കവണകമങ്കജിലള നശജിക്കല്ലാവന്നതല്ലാണത.
5. " പ്രജിയകപട ദമക്കലല്ലാഞ്ജകലല്ലാ! നനജി!
കവജി നനജി പറയുന്നതത എന്തുകകല്ലാണല്ലാവല്ലാള?
* ശജില്പള തകര്ക്കകപടതജിനല്ലാല.
* മകനല്ലാഹരമല്ലായ ശജില്പള കലല്ലാകതജിനത നലകജിയതജിനല്ലാല.
* ' പജിയത' എന്ന ശജില്പള കല്ലാണല്ലാന് കഴജിഞതജിനല്ലാല.
* ശജില്പജികയ ഓര്ക്കല്ലാന് കഴജിഞതജിനല്ലാല

Kerala SSLC Malayalam Medium previous year question papers
educationobserver.com/forum/attachment.php?aid=22569


Quick Reply
Your Username: Click here to log in

Message:
Options

Thread Tools Search this ThreadAll times are GMT +5. The time now is 06:03 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2

1 2 3