2023 2024 Student Forum > Management Forum > Main Forum

 
  #2  
25th June 2018, 01:11 PM
Unregistered
Guest
 
Re: Gondwana university result of B.Ed

Hi buddy here I am looking for Gondwana University B.ed exam result so will you plz let me know from where I can do check result info online ??
  #3  
25th June 2018, 01:13 PM
Super Moderator
 
Join Date: Aug 2012
Re: Gondwana university result of B.Ed

As you want here I am giving below process to do check Gondwana University B.ed exam result :

Go on Gondwana University official website

Click on exam section in the mid side

By click there you will land on exam page which look like this imageAs on 12.6.2018 following exam /result related notification avail there
- परिपत्रक: बी.एड, एम. एड, बी.पी. एड, व एल.एल.बी परीक्षेबाबत..
- अधिसूचना: हिवाळी २०१७ च्या बी.एड., एम.एड. व बी.पी.एड. अनुत्तीर्ण प्रथम व तृतीय सेम परीक्षा आवेदन पत्र
- List of Centres for B.Ed.,M.Ed.,BP.Ed. Sem II & IV and L.L.B. Sem II for Summer 2018 Exam.
- अधिसूचना सत्र उन्हाळी २०१८ या परीक्षेतील गृहविज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेबाब
- रातुम नागपूर विद्यापीठातील BE Winter 2017 परीक्षा प्रवेश पत्राबाबत
- परिपत्रक रातुम नागपूर विद्यापीठातील BE Winter 2017 परीक्षा प्रवेश पत्राबाबत
- परिपत्रक: अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आवेदन पत्राबाबत
- सुधारित: Block Placement बाबत उपस्तिथी पत्रक व अहवाल महाविद्यालयांकडून मागाविण्याबाबत.
- अधिसूचना: B.E.(R.T.M. Nagpur University) हिवाळी २०१७ ची परीक्षा दि. ४/६/२०१८ पासून घेत असल्याबाबत.
- उन्हाळी २०१८ परीक्षेच्या मुल्याकनाबाबत चे परिपत्रक
- परिपत्रक: On Screen Revaluation बाबत...
- परिपत्रक: Manually Revaluation बाबत...
- Block Placement बाबत उपस्थिती पत्रक व अहवाल महाविद्यालयांकडून मागविण्याबाबत.
- काही उत्तरपत्रिकांचे अनुक्रमांक एकच असल्याबाबतचे परिपत्रक.
- W/O, W/E, W/T, & WLS मध्ये असलेले निकालाबाबत.
- B.E RTM Nagpur University हिवाळी २०१७ ची परीक्षा पुढे घेण्याबाबत
- M.Sc. Mathematics Fourth Sem (Old/CBCS) च्या वेळापत्रकाबाबत.
- विद्यार्थ्यांची पदवी ओंनलाईन पडताळणी बाबतचे परिपत्रक
- B E ( RTM Nagpur University) हिवाळी २०१७ च्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत
- उन्हाळी २०१८ या परीक्षेतील शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या बी एड one year विद्यार्थाच्या प्रात्यक्ष
- उन्हाळी २०१८ च्या बी.एड, एम एड व बी पी एड द्वितीय व चतुर्थ सेम च्या परीक्षा आवेदन पत्राबाबत.
- उन्हाळी-२०१८ परीक्षेतील उत्तरपत्रिकेतील (OMR Sheet) Barcode बाबत...
- उत्तरपत्रिका मुल्यांकन/ पुनर्मुल्यांकनाकारीत प्राध्यापकांना दिल्या जाणाऱ्या मानधनाबाबत
- B.E. (C.B.C.S.) Semester I & II उन्हाळी २०१८ चे वेळापत्रक Revised करण्याबाबत.
- परिपत्रक लोकशाही, निवडणूक व सुशासन या अभ्यासक्रमाचे गुण पाठविण्याबाबत..
- संकलन केंद्राअंतर्गत येणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची यादी उन्हाळी २०१८.
- आंतरिक मूल्यनिर्धारण गुण (College Assessment Mark), Incentive Mark व पर्यावरण ग्रेड सादर करण्याबाबत.
- अधिसूचना: उन्हाळी २०१८ परीक्षेबाबत सूचना
- B.F.D. (CBCS) Sem II वेळापत्रकातील विषयाबाबत.
- प्रथम गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांनी अॅप्रान परिधान करून दीक्षांत समारंभास उपस्थित राहणेब
- गोंडवाना विद्यापीठाच्या पाचव्या दीक्षांत समारंभास उपस्थित राहणेबाबत.
- उन्हाळी २०१८ या परीक्षेच्या आयोजन व SOQPD कार्यशाळे बाबत.
- पदवी प्रमाणपत्रावर मराठी मधील नाव व आधार क्रमांक अचूक नमूद करण्याबाबत..
- उन्हाळी २०१८ मधील पदव्युत्तर व B. Lib पदवी परीक्षेचे वेळापत्रकाच्या तारखेत बदलाबाबत.
- उन्हाळी २०१८ च्या परीक्षेतील M.Sc. Physics III Sem (CBCS) च्या वेळापत्रकाबाबत....
- अधिसूचना- प्रात्यक्षिक उत्तरपत्रिका प्राप्त करणेबाबत.
- B.Pharm (Old C.B.S.) Semister I to VIII उन्हाळी २०१८ चे वेळापत्रक Revised करण्याबाबत.
- सत्र उन्हाळी २०१८ पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा बाबत..
- B.Sc. Comp.Sci., B.Com. I.T., B.C.C.A., M.C.A., B.C.A., M.C.M., & B.Sc. I.T. अभ्यासक्रमातील मान्यताप्राप्त शिक्षकांची नावे पाठविण्याबाबत.
- उन्हाळी २०१८ च्या परीक्षेकरिता अद्यावत परीक्षा केंद्र घोषित करण्याबाबत.
- बी.एड.,एम.एड. व बी.पी.एड. च्या वार्षिक अभ्यासक्रमाच्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याकरिता अंतिम संधीब
- परिपत्रक बाहेरील राज्यातील विध्यार्थाबाबत
- उन्हाळी २०१८ परीक्षेकरिता परीक्षा केंद्र घोषित करण्याबाबत
- उन्हाळी २०१८ च्या परीक्षा केंद्रावर chief supervisor व Joint Chief supervisor च्या नियुक्तीबाबत.
- सुधारित अधिसूचना: हिवाळी २०१७ या परीक्षातील शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या (पदवी) I & III प्रात्यक्
- अधिसूचना: WE, WT & WO बाबत.
- हिवाळी २०१७ परीक्षातील शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या (पदवी) I & III विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्ष
- सुवर्णपदकाबाबतची अधिसूचना
- अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना जात वैधताशिवाय प्रवेश नाकारलेल्या विध्यार्थायांची माहितीबाब
- उन्हाळी २०१८ च्या परीक्षा केंद्रावर Internal Supervisor (Co-Officer/External Supervisor) ची नावे पाठविण्याबाबत.
- संकलन केंद्राअंतर्गत येणाऱ्या परीक्ष्या केंद्राची यादी हिवाळी २०१७
- सत्र हिवाळी २०१७ च्या परीक्षे मधील शिस्तभंग कार्यवाही समितीने घेतलेल्या निर्णया बाबत
- परीक्षा शुल्काबाबतचे सूचनापत्र.
- Regarding Revised Result of BCCA Sem I(CBCS) and MA(Soc) SemIII(CBCS)
- हिवाळी २०१७ च्या इवेन्ट मधील बी एड ,एम एड ,बी पी एड व एल एल बी या अभ्यासक्रमा च्या परीक्षे बाबत अधिस
- शेक्षणिक सत्र २०१६-१७ सुवर्ण पदकाचीयादी/अधिसूचना
- रा.तू,म, नागपूर विद्यापीठातील अनुतीर्ण विद्यार्थ्यांच्या नामांकना व परीक्षा आवेदन पत्राबाबत.
- रा.तू.म. नागपूर विद्यापीठातील अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत.
- सत्र हिवाळी २०१७ तील बी.पी.एड. I व III च्या विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत.
- हिवाळी २०१७ च्या ईवेन्ट मधील बी.एड एम.एड बी.पी.एड या अभ्यासक्रमाकरिता परीक्षा केंद्र निश्चित करण
- पदवी प्रमाणपत्रावर मराठी मधील नाव अचूक नमुद करण्याबाबत
- हिवाळी - २०१७ च्या बी. एड. , एम. एड. , बी. पी. एड. व एल. एल. बी. अभ्यासक्रमाकरिता परीक्षा केंद्र बाबत.
- पदवी प्रमाणपत्रावर मराठी मधील नाव व आधार क्रमांक अचूक नमूद करण्याबाबत.
- शुद्धीपत्रक: मास्टर ऑफ टेक्नालॉजी (M.Tech) या अभ्यासक्रमाच्या गुणवत्ता यादीबाबत.
- Application for Transcript Certificate
- अधिसूचना:शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ मधील गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांची यादी (Merit List)
- शैक्षणिक सत्र २०१७-१८ च्या विधी विद्याशाखेच्या एल.एल.बी. (३ वर्षीय) प्रथम सेम च्या नामांकन बाबत.
- हिवाळी २०१७ च्या बी एड ,एम.एड व बी पी एड प्रथम व तृतीय सेम च्या परीक्षा आवेदन पत्राबाबत
- अधिसूचना पदवी प्रमाणपत्रावर आधार क्रमांक नमूद करण्याबाबत
- अधिसूचना उन्हाळी २०१८ च्या परीक्षा आवेदन पत्राबाबत--
- पर्यावरणअभ्यास क्रमाचे गुण पाठविण्याबाबत
- Appointment of managers&coaches to participate in 21st krida mahotsav 2017
- उन्हाळी २०१७ च्या गुणपत्रिका बाबत
- Notification regarding Examination Result of Winter 2017.
- Regarding On Screen Revaluation and Manually Revaluation.
- सत्र हिवाळी २०१७ बी.एड. सेम २ व ४ च्या अनुतीर्ण विद्द्यार्थाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत
- शैक्षणिक सत्र २०१७-२०१८ बी.एड ,एम.एड व बी पी एड च्या provisional नामांकनाबाबत
- उत्तरपत्रिकांचा हिशोब सादर करण्याबाबत
- MSW Social work CBCS Sem lll वेळापत्रकातील विषयाबाबत
- हिवाळी २०१७ या परीक्षेतील लिखित उत्तरपत्रिकेंच्या मुल्यांकनाबाबत
- पदव्युतर अभ्यासक्रमांच्या प्रात्याक्षिक परीक्षाची सुधारित अधिसूचना हिवाळी २०१७
  #4  
4th September 2018, 03:15 PM
Unregistered
Guest
 
Re: Gondwana University Result Of B.Ed

Hi buddy I want to do check Gondwana University Result of B.Ed exam online so will you plz let me know process to do check it online ??
  #5  
4th September 2018, 03:17 PM
Super Moderator
 
Join Date: Aug 2012
Re: Gondwana University Result Of B.Ed

Gondwana University, Gadchiroli was established as a role model in Indian higher education system.

As you want here I am telling process to do check Gondwana University Result of B.Ed exam online :

Go on Gondwana University official website

Click on result option on the home page

By click there you go on result page which look like this imageFacilities

Classrooms
Laboratories
Sports
Canteen
Library
Health Centre
Workshops
Guest House
Scholarships


Faculties

Faculty of Arts
Faculty of Social Sciences
Faculty of Commerce

Contact info
Gondwana University
Location : M.I.D.C. Road Complex
City : Gadchiroli
State : Maharashtra
Country : India
Contact No : 0713 - 2223104


Quick Reply
Your Username: Click here to log in

Message:
Options

Thread Tools Search this ThreadAll times are GMT +5. The time now is 06:17 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2

1 2 3 4